header
header
header header
header
Virus B l g? In
Người viết: Viethep Editor   

Vi rút B là lo?i vi khu?n c?c nh? th??ng không t? s?ng m?t mình ???c nh? các lo?i vi trùng hay ký sinh trùng mà ph?i s?ng trong các t? bào (cell) dùng tài nguyên và nhiêu li?u c?a t? bào c? th? ?? phát tri?n và sinh s?n khi?n cho t? bào b? y?u và ch?t ?i. ??c ?i?m c?a vi rút gan B là s?ng trong các t? baò gan làm gan b? s?ng và chai gan. Vi rút B c?ng làm cho t? bào gan b? thay ??i gây ra ung th? gan. Vi rút B g?m có m?t v? ngoài (outer coat) ch?a ??ng ch?t kháng nguyên v? ngoài (HBSAG). Bên trong v? ngoài là chu?i di th? v?i hình d?ng vòng tròn ch?a ??ng các di th? ?? s?n xu?t di th? HBVDNA, ch?t ??m HBeAG, HBeAB, Polymerase chain HBVDNA và ch?t ??m X protein. ?ây là gu?ng máy quan tr?ng c?a vi rút B. N?u không có chu?i di th? này vi rút gan B rât y?u không ho?t ??ng (inactive).

 
header
Copyright © 2008 Song Manh Inc. All rights reserved.